• Đo lường & điều khiển

    bộ điều chỉnh theo trình tự giảm

    Giải thích EN: A control algorithm that ignores certain modes of the structure to be controlled in order to compute control commands more rapidly. Giải thích VN: Một thuật toán điều khiển mà bỏ qua các cách thức xác định của cấu trúc phải được điều khiển nhằm ước tính các yêu cầu điều khiển nhanh hơn.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X