• /mɔ:/

  Thông dụng

  Tính từ ( cấp .so sánh của .many & .much)

  Nhiều hơn, lớn hơn, đông hơn
  there are more people than usual
  có nhiều người hơn thường lệ
  Hơn nữa, thêm nữa, thêm nữa
  to need more time
  cần có thêm thì giờ
  one more day; one day more
  thêm một ngày nữa

  Phó từ

  Hơn, nhiều hơn
  Vào khoảng, khoảng chừng, ước độ

  Cấu trúc từ

  and what is more
  thêm nữa, hơn nữa; quan trọng hơn, quan trọng hơn nữa
  to be no more
  đã chết
  more and more
  càng ngày càng
  the story gets more and more exciting
  câu chuyện càng ngày càng hấp dẫn
  the more the better
  càng nhiều càng tốt
  more or less
  không ít thì nhiều
  one hundred more or less
  khoảng chừng một trăm, trên dưới một trăm
  the more... the more
  càng... càng
  the more I know him, the more I like him
  càng biết nó tôi càng mến nó
  more than ever

  Xem ever

  not any more
  không nữa, không còn nữa
  I can't wait any more
  tôi không thể đợi được nữa
  no more than
  không hơn, không quá
  no more than one hundred
  không quá một trăm, chỉ một trăm thôi, đúng một trăm
  once more
  lại một lần nữa, thêm một lần nữa
  I should like to go and see him once more
  tôi muốn đến thăm một lần nữa

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  nhiều hơn, dư, còn nữa
  more or less
  ít nhiều;
  never more
  không bao giờ nữa;
  once more
  một lần nữa;
  much more
  rất lớn

  Kỹ thuật chung

  nữa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X