• /ri'fræktiv/

  Thông dụng

  Cách viết khác refractional

  Thuộc khúc xạ; có tính khúc xạ
  refractive medium
  môi trường khúc xạ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) khúc xạ

  Kỹ thuật chung

  khúc xạ
  atmospheric refractive index
  chỉ số khúc xạ khí quyển
  atmospheric refractive index gradient
  gradient chỉ số khúc xạ khí quyển
  ESI refractive index difference
  hiệu chỉ số khúc xạ tương đương
  gradient of refractive index
  gradient chỉ số khúc xạ
  mean refractive index
  chỉ số khúc xạ trung bình
  Photo - Refractive Information Storage Material (PRISM)
  vật liệu lưu trữ thông tin bằng khúc xạ - quang
  refractive effects
  hiệu ứng khúc xạ
  refractive index
  hệ số khúc xạ
  refractive index of the air
  chỉ số khúc xạ của khí
  refractive index of the atmosphere
  chỉ số khúc xạ của khí quyển
  refractive modulus
  môđun khúc xạ
  refractive power
  năng suất khúc xạ
  sub-refractive conditions
  điều kiện khúc xạ dưới

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X