• /'ætməsfiə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khí quyển
  upper atmosphere
  tầng khí quyển cao
  outer atmosphere
  tầng khí quyển ngoài
  Không khí (nghĩa đen) & (nghĩa bóng)
  the noisy atmosphere of a big city
  không khí náo nhiệt của một thành phố lớn
  tense atmosphere
  không khí căng thẳng
  the meeting between the two religious leaders took place in a cordial atmosphere
  cuộc gặp gỡ giữa hai vị lãnh tụ tôn giáo diễn ra trong bầu không khí thân mật
  Atmôfe (đơn vị)
  absolute atmosphere
  atmôtfe tuyệt đối
  normal atmosphere
  atmôfe tiêu chuẩn
  technical atmosphere
  atmôfe kỹ thuật

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  atmôtphe, khí quyển
  standard atmosphere
  (vật lý )đc. khí quyển tiêu chuẩn


  Điện lạnh

  môi trường (khí)
  carbon dioxide atmosphere
  môi trường khí cacbonic

  Kỹ thuật chung

  khí quyển

  Giải thích VN: Đơn vị áp suất tương đương với 760mm thủy ngân.

  atmosphere composition
  thành phần khí quyển
  basic reference atmosphere
  khí quyển chuẩn cơ bản
  carbon dioxide atmosphere
  khí quyển cacbonic
  cold air atmosphere
  khí quyển không khí lạnh
  cold air atmosphere
  không khí lạnh của khí quyển
  cold air atmosphere (coldchamber)
  không khí lạnh của khí quyển
  dry atmosphere
  khí quyển khô
  efflux into atmosphere
  sự thoát ra ngoài khí quyển
  explosive atmosphere
  khí quyển dễ nổ
  external atmosphere
  khí quyển bên ngoài
  fine structure of the atmosphere
  cấu trúc tinh thể của bầu khí quyển
  free atmosphere
  khí quyển tự do
  humid atmosphere
  khí quyển ẩm
  industrial atmosphere
  khí quyển công nghiệp
  inert atmosphere
  khí quyển trơ
  ionized atmosphere
  khí quyển điện ly hóa
  ionized regions of the atmosphere
  vùng điện ly hóa của khí quyển
  linear atmosphere
  khí quyển tuyến tính
  lower atmosphere
  khí quyển tầng thấp
  micro-atmosphere
  vi khí quyển
  middle atmosphere
  tầng khí quyển ở giữa
  moisture regain in the standard atmosphere
  sự hút ẩm lại trong khí quyển tiêu chuẩn
  Ocean, Atmosphere, Research and Investigation with Acoustic Techniques (CRPE, France) (OCARINA)
  điều tra và nghiên cứu đại dương, khí quyển bằng các kỹ thuật âm học (CRPE, Pháp)
  oxygen atmosphere
  khí quyển chứa nhiều oxy
  pressure above the atmosphere
  áp suất vượt quá áp lực khí quyển
  reference atmosphere
  khí quyển chuẩn
  refractive index of the atmosphere
  chỉ số khúc xạ của khí quyển
  refractivity of the lower atmosphere
  tính khúc xạ của tầng khí quyển thấp
  rural atmosphere
  khí quyển nông thôn
  salt-laden atmosphere
  khí quyển sũng muối
  soil atmosphere concentration
  nồng độ đất trong khí quyển
  solar atmosphere
  khí quyển mặt trời
  standard atmosphere
  khí quyển thông thường
  standard atmosphere
  khí quyển tiêu chuẩn
  stellar atmosphere
  khí quyển của sao
  stratified atmosphere
  khí quyển phân tầng
  Sub-millimetre-wave Observations of Processes in the Atmosphere Noteworthy for Ozone (SOPRANO)
  quan sát các quá trình trong khí quyển bằng sóng nhỏ hơn milimet, rất hữu ích đối với tầng ôzôn
  surrounding atmosphere
  khí quyển xung quanh
  terrestrial atmosphere
  khí quyển trái đất
  top of the atmosphere
  tầng cao của khí quyển
  turbid atmosphere
  khí quyển đục
  upper atmosphere
  khí quyển tầng cao
  Upper Atmosphere Research satellite (UARS)
  vệ tinh nghiên cứu phía trên tầng khí quyển
  urban atmosphere
  khí quyển đô thị
  không khí
  air conditioned atmosphere
  atmosphe điều hòa không khí
  air-conditioned atmosphere
  bầu không khí nhân tạo
  air-conditioned atmosphere
  atmosphe điều hòa không khí
  artificial atmosphere
  không khí nhân tạo
  artificial atmosphere
  atmosphe điều hòa không khí
  cold air atmosphere
  khí quyển không khí lạnh
  cold air atmosphere
  không khí lạnh của khí quyển
  cold air atmosphere
  atmosphe không khí lạnh
  cold air atmosphere (coldchamber)
  không khí lạnh của khí quyển
  cold air atmosphere (coldchamber)
  atmosphe không khí lạnh
  cold room atmosphere
  không khí buồng lạnh
  cold-store atmosphere
  không khí trong kho lạnh
  cool atmosphere
  không khí lạnh
  cool atmosphere
  không khí môi trường lạnh
  dry atmosphere
  không khí khô
  external atmosphere
  không khí bên ngoài
  furnace atmosphere
  không khí trong lò
  humid atmosphere
  không khí ẩm
  humid atmosphere
  môi trường không khí ẩm
  nitrogen atmosphere
  không khí chứa nhiều nitơ
  oxygen atmosphere
  không khí nhiều oxy
  quick-freezing atmosphere
  không khí kết đông nhanh
  standard atmosphere
  bầu không khí tiêu chuẩn
  môi trường
  ambient atmosphere
  atmosphe môi trường
  ambient atmosphere
  môi trường khí xung quanh
  artificial atmosphere
  môi trường khí nhân tạo
  bath atmosphere
  môi trường khí trong bể
  carbon dioxide atmosphere
  môi trường khí cacbonic
  cool atmosphere
  không khí môi trường lạnh
  explosive atmosphere
  môi trường nổ
  explosive atmosphere
  môi trường dễ nổ
  explosive atmosphere
  môi trường gây nổ
  explosive atmosphere
  môi trường khí dễ nổ
  explosive gas atmosphere
  môi trường khí nổ
  external atmosphere
  môi trường bên ngoài
  faint atmosphere
  môi trường gây nhạt (mỏ)
  fiery atmosphere
  môi trường dễ cháy
  furnace atmosphere
  môi trường lò
  humid atmosphere
  môi trường không khí ẩm
  industrial atmosphere
  môi trường công nghiệp
  inert atmosphere
  môi trường các chất trơ
  inert atmosphere
  môi trường khí trơ
  neutral atmosphere
  môi trường trung tính
  protective atmosphere
  môi trường bảo vệ
  quick-freezing atmosphere
  môi trường kết đông nhanh
  reducing atmosphere
  môi trường khử
  reference atmosphere
  môi trường khí chuẩn
  surrounding atmosphere
  atmosphe môi trường
  quyển khí

  Địa chất

  khí quyển, atmotfe (đơn vị)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X