• Xây dựng

  thép tăng cường

  Kỹ thuật chung

  cột thép
  area of reinforcing steel
  diện tích tiết diện cốt thép
  brickwork with longitudinal reinforcing steel
  khôi xây gạch có cốt thép dọc
  concrete reinforcing steel
  cốt (thép) của bê tông
  deforming of reinforcing steel
  sự định hình cốt thép
  jig for placing reinforcing steel
  giá cố định để đặt cốt thép
  panel reinforcing steel
  cột thép gia cường
  prefabricated reinforcing steel (elements)
  thành phẩm cốt thép được đúc sẵn
  reinforcing steel area
  diện tích cốt thép (trên mặt cắt)
  reinforcing steel area
  diện tích tiết diện cốt thép
  reinforcing steel cage
  lồng cốt thép
  reinforcing steel layer
  lớp cốt thép
  reinforcing steel prefabrication
  sự sản xuất sẵn cốt thép
  reinforcing steel tensioning equipment
  thiết bị căng cốt thép

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X