• /ˈbrɪkˌwɜrk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự xây bằng gạch
  Công trình xây bằng gạch

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  công trình bằng gạch

  Xây dựng

  công việc xây gạch và vữa

  Giải thích EN: Any structural or decorative work done in brick. Giải thích VN: Chỉ công việc liên quan đến cấu trúc hoặc trang trí bằng gạch.

  sự lát

  Kỹ thuật chung

  khối xây
  brickwork 1+ 1/2 brick wide
  khối xây gạch một rưỡi
  brickwork 2+ 1/2 bricks wide
  khối xây hai gạch rưỡi
  brickwork courses alignment
  sự làm ngang bằng khối xây
  brickwork freezing
  sự làm lạnh khối xây
  brickwork joint
  mạch vữa khối xây
  brickwork one header wide
  khối xây nửa gạch
  brickwork one stretcher wide
  khối xây một gạch
  brickwork two stretchers wide
  khối xây hai gạch
  brickwork with longitudinal reinforcing steel
  khôi xây gạch có cốt thép dọc
  expansion of brickwork
  sự nở của khối xây
  fill-in brickwork
  khối xây gạch chèn
  foundation brickwork
  móng bằng khối xây gạch
  nonreinforced brickwork
  khối xây không có thép
  nonreinforced brickwork
  khối xây thường
  ornamental brickwork
  khối xây gạch trang trí
  plastered brickwork
  khối xây gạch trát
  solid brickwork
  khối xây đặc
  khối xây gạch
  brickwork 1+ 1/2 brick wide
  khối xây gạch một rưỡi
  brickwork with longitudinal reinforcing steel
  khôi xây gạch có cốt thép dọc
  fill-in brickwork
  khối xây gạch chèn
  foundation brickwork
  móng bằng khối xây gạch
  ornamental brickwork
  khối xây gạch trang trí
  plastered brickwork
  khối xây gạch trát
  sự lát gạch
  sự xây
  sự xây gạch

  Địa chất

  khối gạch xây, sự xây gạch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X