• /´relivəns/

  Thông dụng

  Cách viết khác relevancy

  Danh từ

  Sự thích đáng, sự thích hợp; sự xác đáng; sự có liên quan
  have/bear some relevance to the matter in hand
  có một sự liên quan nào đó với vấn đề đang bàn

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  cái đề-ma rơ

  Xây dựng

  tính thích hợp

  Kỹ thuật chung

  sự thích hợp

  Kinh tế

  sự xác đáng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X