• /æplɪ'keɪʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự gắn vào, sự áp vào, sự ghép vào, sự đính vào, sự đắp vào, sự tra vào ( (cũng) appliance)
  the application of a plaster to a wound
  sự đắp thuốc vào vết thương
  Vật gắn, vật áp, vật ghép, vật đính, vật đắp, vật tra
  Sự dùng, sự áp dụng, sự ứng dụng
  medicine for external application
  thuốc dùng ngoài da
  Sự chuyên cần, sự chuyên tâm
  a man of close application
  một người rất chuyên cần
  Lời xin, lời thỉnh cầu; đơn xin
  application for a job
  đơn xin việc làm
  to make an application to someone for something
  gửi đơn cho ai để xin việc gì
  to put in an application
  đệ đơn xin, gửi đơn xin
  (tin học) trình ứng dụng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (phép) khai triển

  Xây dựng

  hình vẽ chắp
  hình vẽ ghép
  sự áp đặt
  sự đặt mua
  sự rải lên
  sự thỉnh cầu

  Kỹ thuật chung

  chương trình phần mềm
  application software program
  chương trình phần mềm ứng dụng
  chương trình ứng dụng
  Application (APP)
  ứng dụng, Chương trình ứng dụng
  application package
  bộ chương trình ứng dụng
  application program exit routine
  thủ tục thoát chương trình ứng dụng
  application program image
  hình ảnh chương trình ứng dụng
  application program interface
  giao diện chương trình ứng dụng
  Application Program Interface (API)
  giao diện chương trình ứng dụng
  application program interface-API
  giao diện chương trình ứng dụng
  application program major node
  nút chính của chương trình ứng dụng
  application program output limits
  các giới hạn chương trình ứng dụng
  application-oriented package
  gói chương trình ứng dụng
  Bridge Application Program Interface (BAPI)
  giao diện chương trình ứng dụng cầu
  CNM (communicationnetwork management application program)
  chương trình ứng dụng CNM
  CNM (communicationnetwork management application program)
  chương trình ứng dụng quản trị mạng truyền thông
  communication network management application program
  chương trình ứng dụng mạng truyền thông
  Geographic Application Program (GA- PROGRAM)
  chương trình ứng dụng địa lý
  HLL Application Programme Interface (HLLAPI)
  Giao diện của chương trình ứng dụng HLL
  Java Management Application Program Interface (IMAPI)
  Giao diện chương trình ứng dụng quản lý Java
  License Services Application Program Interface (LSAPI)
  giao diện của chương trình ứng dụng các dịch vụ cấp phép
  primary application program
  chương trình ứng dụng sơ cấp
  secondary application program
  chương trình ứng dụng thứ cấp
  Telephone Application Program Interface (TAPI)
  giao diện chương trình ứng dụng của máy điện thoại
  VTAM application program
  chương trình ứng dụng VTAM
  Web Site Application Program Interface (O'Reilly) (WSAPI)
  Giao diện chương trình ứng dụng Web site (O'Reilly)
  Windows Open Application Programme Interface (WOAPI)
  giao diện chương trình ứng dụng mở của Windows
  Writing Tools Application Programme Interface (WTAPI)
  giao diện chương trình ứng dụng của các công cụ ghi
  đơn xin
  áp dụng
  application field
  lĩnh vực áp dụng
  application of law
  áp dụng luật
  application of Space Techniques Relating to Aviation-ASTRA
  áp dụng kỹ thuật không gian vào ngành hàng không
  application technology satellite ATS
  vệ tinh áp dụng kỹ thuật
  earlier application
  áp dụng đầu tiên
  European patent application
  sự áp dụng paten Châu Âu
  field of application
  phạm vi áp dụng
  line application
  sự áp dụng dây chuyền
  Method of application for Certificates of Payment
  phươg pháp áp dụng giấy chứng nhận thanh toán
  NCA (networkconfiguration application)
  áp dụng cấu hình mạng
  payment, method of application for
  phương pháp áp dụng để thanh toán
  to be susceptible of industrial application
  nhạy với áp dụng công nghiệp
  zone of application
  lĩnh vực áp dụng
  phần mềm ứng dụng
  application software installation server (ASIS)
  máy chủ cài đặt phần mềm ứng dụng
  Application Software Integration Support Tools (ASIS)
  các công cụ trợ giúp tích hợp phần mềm ứng dụng
  Application Software Interface (ASI)
  giao diện phần mềm ứng dụng
  application software program
  chương trình phần mềm ứng dụng
  ASLS (applicationsoftware installation server)
  máy chủ cài đặt phần mềm ứng dụng
  Digital TV Application Software Environment (DASE)
  môi trường phần mềm ứng dụng truyền hình số
  entertainment application software
  phần mềm ứng dụng giải trí
  Experiment Computer Application Software (ECAS)
  phần mềm ứng dụng máy tính thử nghiệm
  phụ lục
  sự áp dụng
  European patent application
  sự áp dụng paten Châu Âu
  line application
  sự áp dụng dây chuyền
  sự đặt vào
  sự tra vào
  sự ứng dụng
  computer application
  sự ứng dụng máy tính
  excessive cooling application
  sự ứng dụng lạnh thừa
  ultracold application
  sự ứng dụng siêu lạnh
  sự vận dụng
  ứng dụng

  Giải thích VN: Một chương trình máy tính được thiết kế để giúp con người thực hiện một kiểu công việc nào đó. Vì thế, một ứng dụng khác với một hệ điều hành (để chạy máy tính), một trình iện ích (để thực hiện các công việc lặt vặt chung hoặc bảo quản), và một ngôn ngữ (nhờ nó các chương trình máy tính được tạo). Tùy theo công việc mà nó được thiết kế, một ứng dụng có thể điều tác văn bản, con số, đồ họa, hoặc một tổ hợp các thành phần này. Một số bộ ứng dụng có năng lực tính toán đáng kể nhờ tập trung vào một công việc đơn lẻ, chẳng hạn như xử lý văn bản; một số khác (mệnh danh là phần mềm tích hợp) tuy có hơi ít năng lực hơn song lại gộp nhiều ứng dụng, chẳng hạn như trình xử lý văn bản, trình bảng tính và trình cơ sở dữ liệu.

  AAS (authorizedapplication specialist)
  chuyên gia ứng dụng được phép
  AAS (authorizedapplication specialist)
  chuyên viên ứng dụng có thẩm quyền
  ABI (applicationbinary interface)
  giao diện nhị phân ứng dụng
  ACA (ApplicationControl Architecture)
  kiến trúc điều khiển ứng dụng
  ACAP (Applicationconfiguration Access Protocol)
  giao thức truy nhập cấu hình ứng dụng
  ACB (applicationcontrol block)
  khối điều khiển ứng dụng
  ACBGEN (applicationcontrol block generation)
  sự tạo khối điều khiển ứng dụng
  ACC (applicationcontrol code)
  mã điều khiển ứng dụng
  Access Control Service Element (ApplicationLayer) (ACSA)
  Phần tử dịch vụ điều khiển truy nhập ( Lớp ứng dụng )
  active application
  ứng dụng hiện hành
  active application
  ứng dụng hoạt động
  Adjunct Switch Application Interface (ASAI)
  giao diện ứng dụng của chuyển mạch phụ
  ADR (applicationdefinition record)
  bản ghi định nghĩa ứng dụng
  AEP (applicationenvironment profile)
  hiện trạng môi trường ứng dụng
  AES (applicationenvironment specifications)
  đặc tả môi trường ứng dụng
  AIA (applicationIntegration Architecture)
  cấu trúc kết hợp ứng dụng
  AIA (artificialintelligence application)
  ứng dụng trí tuệ nhân tạo
  ALL (applicationload list)
  danh sách tải ứng dụng
  AMH (applicationmessage handler)
  bộ xử lý thông báo ứng dụng
  APA (applicationPortability Architecture)
  cấu trúc khả chuyển ứng dụng
  APF (applicationprocessing function)
  chức năng xử lý ứng dụng
  APF (applicationprocessing function)
  hàm xử lý ứng dụng
  API (applicationprogramming interface)
  giao diện lập trình ứng dụng
  app (applicationprogram)
  chương trình ứng dụng
  Application (APP)
  ứng dụng, Chương trình ứng dụng
  Application Activity Model (AAM)
  mô hình hoạt động ứng dụng
  application association
  sự kết hợp ứng dụng
  Application Association (AA)
  hiệp hội ứng dụng
  application audit
  kiểm tra ứng dụng
  application binary interface
  giao diện nhị phân ứng dụng
  Application Binary Interface (ABI)
  giao diện nhị phân ứng dụng
  Application Binary Interface (ABI)
  ứng dụng giao diện nhị phân
  Application Business Unit (ABU)
  khối kinh doanh ứng dụng
  application centric
  hướng vào ứng dụng
  application centric
  tập trung vào ứng dụng
  application computer language
  ngôn ngữ máy tính ứng dụng
  application configuration access protocol (ACAP)
  giao thức truy cập cấu hình ứng dụng
  Application Configuration Access Protocol (ACAP)
  giao thức truy nhập cấu hình ứng dụng
  application context
  ngữ cảnh ứng dụng
  Application Context (AC)
  ngữ cảnh ứng dụng
  application control architecture (ACA)
  cấu trúc điều khiển ứng dụng
  application control block (ACB)
  khối điều khiển ứng dụng
  application control block generation (ACBGEN)
  sự tạo khối điều khiển ứng dụng
  application control code
  mã điều khiển ứng dụng
  application control code (ACC)
  mã điều khiển ứng dụng
  Application Control Management (ACM)
  quản lý điều khiển ứng dụng
  application control menu
  menu điều khiển ứng dụng
  application control menu
  trình đơn điều khiển ứng dụng
  application control menu
  trình đơn kiểm soát ứng dụng
  Application Control Service Element (INMARSAT) (ACSE)
  phần tử dịch vụ điều khiển ứng dụng
  Application Control Services (ACS)
  các dịch vụ điều khiển ứng dụng
  application control statement
  câu lệnh điều khiển ứng dụng
  application data
  dữ liệu ứng dụng
  Application Data Types (ADT)
  các loại dữ liệu ứng dụng
  application definition record
  bản ghi định nghĩa ứng dụng
  application definition record (ADR)
  bản ghi định nghĩa ứng dụng
  application development
  phát triển ứng dụng
  Application Development Environment
  môi trường phát triển ứng dụng
  Application Development Environment (ADE)
  môi trường phát triển ứng dụng
  application development language
  ngôn ngữ phát triển ứng dụng
  Application Development Solutions (AT& T) (ADS)
  các giải pháp phát triển ứng dụng
  application development system
  hệ phát triển ứng dụng
  application development system
  hệ thống phát triển ứng dụng
  Application Development System (ADS)
  hệ thống phát triển ứng dụng
  application development tool
  công cụ phát triển ứng dụng
  Application Directory (ADI)
  thư mục ứng dụng
  application driven
  hướng theo ứng dụng
  Application Entity (AE)
  thực thể ứng dụng
  Application Entity Title (AET)
  tên thực thể ứng dụng
  Application Environment Profile (AEP)
  định dạng môi trường ứng dụng
  application environment profile (AEP)
  lược sử môi trường ứng dụng
  application environment profile (AEP)
  hiện trạng môi trường ứng dụng
  application environment specifications (AES)
  đặc tả môi trường ứng dụng
  application file
  tập tin ứng dụng
  Application File Transfer (AFT)
  chuyển tệp ứng dụng
  application growth
  sự phát triển ứng dụng
  application heap
  vùng ứng dụng
  application host
  máy chủ ứng dụng
  application icon
  biểu tượng ứng dụng
  application information service
  dịch vụ thông tin ứng dụng
  Application Integration Architecture (AIA)
  cấu trúc tích hợp ứng dụng
  application layer
  lớp ứng dụng
  application layer
  tầng ứng dụng
  Application Layer (AL)
  lớp ứng dụng
  Application Layer Structure (ALS)
  cấu trúc lớp ứng dụng
  Application Layer Unit (ALU)
  khối lớp ứng dụng
  application load balancing
  cân bằng tải trọng ứng dụng
  application load balancing
  sự cân bằng tải ứng dụng
  application load list
  danh sách tải ứng dụng
  application load list (ALL)
  danh sách tải ứng dụng
  application management
  quản lý ứng dụng
  application management
  sự quản trị ứng dụng
  Application Marker (APP)
  đánh dấu ứng dụng
  application message handler (AMH)
  bộ xử lý thông báo ứng dụng
  application mode
  chế độ ứng dụng
  application network platform
  nền ứng dụng mạng
  application object
  đối tượng ứng dụng
  application object name
  tên đối tượng ứng dụng
  Application Operating Environment (AOE)
  môi trường điều hành ứng dụng
  application option
  tùy chọn ứng dụng
  Application OSI Management (AOM)
  Quản lý OSI ứng dụng
  application package
  bộ chương trình ứng dụng
  application package
  bó trình ứng dụng
  application package
  gói ứng dụng
  application part
  phần ứng dụng
  Application Portability Architecture (APA)
  cấu trúc khả chuyển ứng dụng
  Application Portability Profile (APP)
  đặc trưng di chuyển được của các ứng dụng
  application problem
  bài toán ứng dụng
  application problem
  trục trặc trong ứng dụng
  application problem
  vấn đề của ứng dụng
  application problem
  vấn đề ứng dụng
  application processing function (APF)
  chức năng xử lý ứng dụng
  application processing function (APF)
  hàm xử lý ứng dụng
  Application Processing Services (APS)
  các dịch vụ xử lý ứng dụng
  application processor
  bộ xử lý ứng dụng
  application profile
  tóm tắt ứng dụng
  application program
  chương trình ứng dụng
  application program
  phần mềm ứng dụng
  application program
  trương trình ứng dụng
  Application Program (AP)
  chương trình ứng dụng
  Application Program (APP)
  chương trình ứng dụng
  application program exit routine
  thủ tục thoát chương trình ứng dụng
  application program identification
  mã hiệu trình ứng dụng
  application program image
  hình ảnh chương trình ứng dụng
  application program image
  ảnh trình ứng dụng
  application program interface
  giao diện chương trình ứng dụng
  application program interface
  giao diện trình ứng dụng
  Application Program Interface (API)
  giao diện chương trình ứng dụng
  application program interface-API
  giao diện chương trình ứng dụng
  application program major node
  nút chính của chương trình ứng dụng
  application program output limits
  các giới hạn chương trình ứng dụng
  Application Programmers Toolkit (APT)
  bộ công cụ của các lập trình viên ứng dụng
  application programming interface (API)
  giao diện lập trình ứng dụng
  application programming language
  ngôn ngữ lập trình ứng dụng
  Application Protocol Data Unit (APDU)
  khối dữ liệu giao thức ứng dụng
  Application Resource Manager (ARM)
  bộ quản lý tài nguyên ứng dụng
  application routine
  chương trình con ứng dụng
  application routine
  thủ tục ứng dụng
  application server
  bộ phục vụ ứng dụng
  application server
  máy chủ ứng dụng
  application service
  dịch vụ ứng dụng
  application service element
  thành phần dịch vụ ứng dụng
  Application Service Object (ASO)
  đối tượng dịch vụ ứng dụng
  application services
  các dịch vụ ứng dụng
  application shortcut key
  phím rút gọn ứng dụng
  application software
  chương trình ứng dụng
  application software
  phần mềm ứng dụng
  application software installation server (ASIS)
  máy chủ cài đặt phần mềm ứng dụng
  Application Software Integration Support Tools (ASIS)
  các công cụ trợ giúp tích hợp phần mềm ứng dụng
  Application Software Interface (ASI)
  giao diện phần mềm ứng dụng
  application software program
  chương trình phần mềm ứng dụng
  Application Specific Functional Blocks (ASFB)
  các khối chức năng đặc trưng ứng dụng
  Application Specific Integrated Circuit (ASIC)
  mạch tổ hợp có ứng dụng đặc biệt
  Application Specific Switches (ASS)
  các chuyển mạch đặc trưng ứng dụng
  application structure definition
  định nghĩa cấu trúc ứng dụng
  application structure preserving
  bảo toàn cấu trúc ứng dụng
  application structure review
  duyệt xem cấu trúc ứng dụng
  application structure specification
  đặc tả cấu trúc ứng dụng
  application study
  nghiên cứu ứng dụng
  application system (AS)
  hệ thống ứng dụng
  Application System (SNA, APPN) (AS)
  Hệ thống ứng dụng (SNA, APPN)
  Application Technology Satellite (ATS)
  vệ tinh công nghệ ứng dụng
  Application Timesharing Software Engineering (ATSE)
  thiết kế phần mềm chia sẻ thời gian ứng dụng
  application transaction program
  chương trình giao dịch ứng dụng
  application transaction program
  chương trình toàn tác ứng dụng
  Application Transaction Program (ATP)
  chương trình giao dịch ứng dụng
  Application Virtual Terminal (AVT)
  thiết bị đầu cuối do ứng dụng
  application windows
  cửa sổ ứng dụng
  application-association
  hiệp hội ứng dụng
  Application-layer Service Data Unit (ASDU)
  khối dữ liệu dịch vụ lớp ứng dụng
  application-oriented
  hướng ứng dụng
  application-oriented language
  ngôn ngữ hướng ứng dụng
  application-oriented package
  gói chương trình ứng dụng
  application-process
  phương pháp ứng dụng
  application-process
  quy trình ứng dụng
  Application-Protocol-Control-Information (APCI)
  thông tin điều khiển giao thức ứng dụng
  Application-Service Element (ASE)
  môi trường dịch vụ ứng dụng
  Application-Specific Integrated Circuit (ASIC)
  mạch tích hợp ứng dụng đặc biệt
  artificial intelligence application (AIA)
  ứng dụng trí tuệ nhân tạo
  AS (applicationsystem)
  hệ thống ứng dụng
  ASLS (applicationsoftware installation server)
  máy chủ cài đặt phần mềm ứng dụng
  authorized application specialist
  chuyên gia ứng dụng được phép
  available application
  ứng dụng có giá trị
  B-ISDN Application protocols for access signalling Q.29xx-series (Q.2931)
  Các giao thức ứng dụng B-ISDN cho truy nhập báo hiệu sêri Q.29
  Backweb Application Language Interface (BALI)
  Giao diện của ngôn ngữ ứng dụng Backweb
  Base Station Sub-system Application Part (BSSAP)
  phần ứng dụng của hệ thống con trạm gốc
  Base Station System Management Application Part (BSSMAP)
  phần ứng dụng dể quản lý các hệ thống trạm gốc
  batch application
  ứng dụng bó
  batch application
  ứng dụng cả gói
  batch application
  ứng dụng chạy theo lô
  batch application
  ứng dụng lô
  Billing Validation Application (BVA)
  ứng dụng phê chuẩn cước phí
  Bridge Application Program Interface (BAPI)
  giao diện chương trình ứng dụng cầu
  brine application
  ứng dụng nước muối
  business application
  ứng dụng thương mại
  Business Application Language (BAL)
  ngôn ngữ ứng dụng kinh doanh
  CAE (commonapplication environment)
  môi trường ứng dụng chung
  CAE (CommonApplication Environment)
  môi trường ứng dụng công cộng
  calendar application Programming Interface (CAPI)
  giao diện lập trình ứng dụng lịch
  CAMEL Application Protocol (CAP)
  Giao thức ứng dụng CAMEL
  CAPI (calendarApplication Programming Interface)
  giao diện lập trình ứng dụng lịch
  CAPI (cryptographicApplication Programming Interface)
  giao diện lập trình ứng dụng mã hóa
  client application
  ứng dụng khách
  client application
  ứng dụng thân chủ
  client-server application
  ứng dụng máy khách-máy chủ
  client-side application
  ứng dụng phía máy khách
  Client/server Application Development Environment (CADE)
  môi trường phát triển ứng dụng khách/ chủ
  CNM (communicationnetwork management application program)
  chương trình ứng dụng CNM
  CNM (communicationnetwork management application program)
  chương trình ứng dụng quản trị mạng truyền thông
  cold application
  ứng dụng lạnh
  command/response application
  ứng dụng đáp ứng/lệnh
  Common Application Service Elements (CASE)
  các phần tử dịch vụ ứng dụng chung
  Communication Application Platform (CAP)
  nền tảng ứng dụng truyền thông
  communication network management application program
  chương trình ứng dụng mạng truyền thông
  computer application
  sự ứng dụng máy tính
  computer application
  ứng dụng máy tính
  Computer Supported Telephony Application (CSTA)
  ứng dụng điện thoại có sự hỗ trợ của máy tính
  conforming SGML application
  ứng dụng tuân theo SGML
  container application
  trình ứng dụng chức đựng
  control application
  ứng dụng điều khiển
  control oriented application
  ứng dụng hướng điều khiển
  cooperative application
  ứng dụng cộng tác
  cooperative application
  ứng dụng hợp tác
  Crosstalk Application Scripting Language [DCA] (CASL)
  Ngôn ngữ viết kịch bản ứng dụng xuyên âm [DCA]
  cryogenic application
  ứng dụng cryo
  cryptographic application programming interface (CAPI)
  giao diện lập trình ứng dụng mã hóa
  Data Access Protocol (DEC'sDNA - Application Layer) (DAP)
  Giao thức truy nhập dữ liệu (Lớp ứng dụng DNA của DEC)
  Database Application Remote Interface [IBM] (DARI)
  giao diện đầu xa của ứng dụng cơ sở dữ liệu
  desk application
  ứng dụng tại bàn
  desk application
  ứng dụng văn phòng
  desktop application
  ứng dụng tại bàn
  desktop application
  ứng dụng văn phòng
  Developers Application Programming Interface Extensions (DAPIE)
  mở rộng giao diện lập trình ứng dụng của nhà phát triển
  DFU application
  ứng dụng DFU
  Digital TV Application Software Environment (DASE)
  môi trường phần mềm ứng dụng truyền hình số
  Direct Transfer Application Part (DTAP)
  phần ứng dụng của chuyển tải trực tiếp
  distributed application
  ứng dụng phân tán
  Distributed Office Application Model (DOAM)
  mô hình ứng dụng văn phòng phân tán
  Distribution Application Framework (DAF)
  khung ứng dụng phân bố
  Embedded Application (EA)
  ứng dụng được cài vào
  Emulator High Level Language Application Programming Interface (EHLLAPI)
  giao diện lập trình ứng dụng ngôn ngữ bậc cao của bộ mô phỏng
  Enterprise Application Integration (EAI)
  tích hợp ứng dụng của doanh nghiệp
  entertainment application software
  phần mềm ứng dụng giải trí
  excessive cooling application
  sự ứng dụng lạnh thừa
  excessive cooling application
  ứng dụng lạnh thừa
  expansion valve application
  ứng dụng van dãn nở
  expansion valve application
  ứng dụng van giãn nở
  Experiment Computer Application Software (ECAS)
  phần mềm ứng dụng máy tính thử nghiệm
  Experts Group for Command Application Environment (EG-CAE)
  nhóm chuyên gia về môi trường ứng dụng lệnh
  Extended Application Near-Edge Structure (XALS)
  cấu trúc lớp ứng dụng mở
  Extended Messaging Application Programming Interface (EMAPI)
  giao diện lập trình ứng dụng nhắn tin mở rộng
  Extended Messaging Services Application Programming Interface (EMSAPI)
  giao diện lập trình ứng dụng các dịch vụ nhắn tin mở rộng
  Extensive Application Programming Interface (XAPI)
  giao diện lập trình ứng dụng mở rộng
  field of application
  lĩnh vực ứng dụng
  field of application
  phạm vi ứng dụng
  Fist Application System Test (FAST)
  đo thử hệ thống ứng dụng lần thứ nhất
  front-end application
  ứng dụng phía trước
  front-end application
  ứng dụng trung gian
  full screen application
  ứng dụng toàn màn hình
  full-screen application
  ứng dụng toàn-bình phong
  function application
  ứng dụng hàm
  functional application
  ứng dụng chức năng
  Gateway Application Programming Interface (GAPI)
  giao diện lập trình ứng dụng cổng
  generic interactive application (GINA)
  ứng dụng tương tác chung
  Geographic Application Program (GA- PROGRAM)
  chương trình ứng dụng địa lý
  GINA (genericinteractive application)
  ứng dụng tương tác chung
  Government Document Application Profile (GDAP)
  định dạng ứng dụng tài liệu chính phủ
  heat pump application
  ứng dụng của bơm nhiệt
  HLL Application Programme Interface (HLLAPI)
  Giao diện của chương trình ứng dụng HLL
  hypermedia application
  ứng dụng siêu phương tiện
  IAC (inter-application communications architecture)
  cấu trúc truyền thông liên ứng dụng
  industrial application
  ứng dụng công nghiệp
  integrated application
  ứng dụng tích hợp
  Integrated Database Application Programming Interface (IDAPI)
  giao diện lập trình ứng dụng cơ sở dữ liệu liên kết
  Integrated Voice Application (IVA)
  ứng dụng thoại tích hợp
  Intelligent Networks Application Part (INAP)
  phần ứng dụng các mạng thông minh
  inter-application communication architecture (IAC)
  cấu trúc truyền thông liên ứng dụng
  Interactive Application System (IAS)
  hệ thống ứng dụng tương tác
  international application
  ứng dụng quốc tế
  Internet Application Programming Interface (IAPI)
  Giao diện lập trình ứng dụng Internet
  Internet server application programming interface (ISAPI)
  giao diện lập trình ứng dụng máy chủ Internet
  ISAPI (Internetserver application programming interface)
  giao diện lập trình ứng dụng máy chủ Internet
  Java Management Application Program Interface (IMAPI)
  Giao diện chương trình ứng dụng quản lý Java
  Java Telephony Application Programming Interface (JTAPI)
  Giao diện lập trình ứng dụng điện thoại Java
  Joint Application Design (JAD)
  thiết kế ứng dụng chung
  killer application
  ứng dụng tuyệt hảo
  License Services Application Program Interface (LSAPI)
  giao diện của chương trình ứng dụng các dịch vụ cấp phép
  liquid chilling application
  ứng dụng làm lạnh chất lỏng
  Local Application (T611) (LA)
  ứng dụng cục bộ (T611)
  Logical Unit Application (interface) (LUA)
  ứng dụng khối logic (giao diện)
  mail application programming interface
  giao diện lập trình ứng dụng thư
  Mail Enabled Application (MEA)
  ứng dụng cho phép gửi thư (điện tử)
  Management Application Function (TMN) (MAF)
  Chức năng ứng dụng quản lý (TMN)
  Management Application Protocol (MAP)
  giao thức ứng dụng bảo dưỡng
  Management Application Protocol Data Unit (MAPDU)
  Khối dữ liệu giao thức ứng dụng quản lý
  medical refrigeration application
  ứng dụng lạnh (trong) y học
  mobile application part
  bên ứng dụng di động
  Mobile Application Part (MAP)
  phần ứng dụng di động
  Mobility Management Application Protocol (T1S1) (MMAP)
  Giao thức ứng dụng quản lý tính di động (T1S1)
  Multilingual Application Programming Interface (MLAPI)
  giao diện lập trình ứng dụng đa ngữ
  Multiple Application VDM (MAVDM)
  VDM đa ứng dựng
  network application
  ứng dụng mạng
  network application support (NAS)
  hỗ trợ ứng dụng mạng
  Network application support (NAS)
  trợ giúp ứng dụng mạng
  network configuration application (NCA)
  ứng dụng cấu hình mạng
  Network Problem Determination Application (NPDA)
  ứng dụng xác định vấn đề mạng
  New Technical Recommendation Application Committee (NTRAC)
  Hội đồng ứng dụng Khuyến nghị kỹ thuật mới
  non stop application
  ứng dụng không dừng
  non transaction application
  ứng dụng không giao dịch
  non transactional application
  ứng dụng bất toàn tác
  non Windows application
  trình ứng dụng không-Windows
  non-Windows application
  ứng dụng không cho Windows
  Object-Based Virtual Application Language (Psion) (OVAL)
  ngôn ngữ ứng dụng ảo dựa trên đối tượng
  office application
  ứng dụng văn phòng
  Open Services Application Layer (OSAL)
  lớp ứng dụng các dịch vụ mở
  Operations and Maintenance Application Part (OMAP)
  phần ứng dụng khai thác và bảo dưỡng
  PAB (primaryapplication block)
  khối ứng dụng sơ cấp
  PCS Application (PCSAP)
  ứng dụng PCS
  primary application
  ứng dụng sơ cấp
  primary application block
  khối ứng dụng sơ cấp
  primary application program
  chương trình ứng dụng sơ cấp
  query application
  ứng dụng hỏi
  query application
  ứng dụng vấn tin
  RAD (rapidapplication development)
  phát triển ứng dụng nhanh
  range of application
  lĩnh vực ứng dụng
  rapid application development (GAD)
  phát triển ứng dụng nhanh
  Rapid Application Development (RAD)
  triển khai ứng dụng nhanh
  Rapid Application Development and Deployment (RADD)
  phát triển và triển khai ứng dụng nhanh
  Rapid Application Prototyping (RAP)
  tạo nguyên mẫu ứng dụng nhanh
  Real - Time Application Programming Interface (RTAPI)
  giao diện lập trình ứng dụng thời gian thực
  Real - time Technology and Application Symposium (RTAS)
  hội nghị chuyên đề về công nghệ và ứng dụng theo thời gian thực
  Remote Access Service Application Programming Interface (RASAPI)
  Giao diện lập trình ứng dụng dịch vụ truy nhập từ xa [Microsoft]
  Remote Operation Service Element (ApplicationLayer) (ROSE)
  phần tử dịch vụ hoạt động từ xa (lớp ứng dụng)
  Remote Transfer Service Element (ApplicationLayer) (RTSE)
  phần tử dịch vụ truyền tải xa (lớp ứng dụng)
  RJE system application
  ứng dụng hệ thống RJE
  routing application
  ứng dụng định tuyến
  routing application
  ứng dụng tạo đường truyền
  SAA (SystemsApplication Architecture)
  kiến trúc ứng dụng các hệ thống
  SAB (serviceapplication block)
  khối ứng dụng dịch vụ
  SAPL (schedulingapplication programming interface)
  giao diện lập trình ứng dụng lập biểu
  scheduling application programming interface (SAPI)
  giao diện lập trình ứng dụng lập biểu
  secondary application
  ứng dụng thứ cấp
  secondary application program
  chương trình ứng dụng thứ cấp
  Segmentation Application Part (SAP)
  phần ứng dụng phân đoạn
  server application
  trình ứng dụng chủ
  service application block
  khối ứng dụng dịch vụ
  service application block (SAB)
  khối ứng dụng dịch vụ
  single application
  ứng dụng đơn
  Single Application VDM (SAVDM)
  VDM (Virtual DOS Machine) ứng dụng đơn
  slave application
  ứng dụng lệ thuộc
  SNA Application Monitor (SALMON)
  Bộ giám sát ứng dụng SNA
  Space Application Centre (ISROAhmedabad, India) (SAC)
  Trung tâm ứng dụng vũ trụ (ISRO Ahmedabad, Ấn Độ)
  Specific Application Service Element (SASE)
  thành phần dịch vụ ứng dụng đặc biệt
  spread sheet application
  ứng dụng bảng tính
  SQL-windows Application Language (SAL)
  Ngôn ngữ ứng dụng các cửa sổ SQL
  stand alone application
  ứng dụng độc lập
  Standard Promotion and Application Group SA (SPAG)
  Nhóm xúc tiến và ứng dụng tiêu chuẩn SA (Nhóm đề xướng và thực hiện các tiêu chuẩn SA)
  System management application part (SMAP)
  phần ứng dụng quản lý hệ thống
  Systems Application Architecture (IBM) (SAA)
  Kiến trúc ứng dụng các hệ thống (IBM)
  Systems Application Architecture (SAA)
  kiến trúc ứng dụng các hệ thống
  Systems management application Entity (SMAE)
  thực thể ứng dụng quản lý các hệ thống
  Systems management application service element (SMASE)
  môi trường dịch vụ ứng dụng của quản lý các hệ thống
  TAPL (TelephonyApplication Programming Interface)
  giao diện lập trình ứng dụng điện thoại
  Telecoms Application Specific Kernel (TASK)
  cốt lõi đặc trưng của ứng dụng viễn thông
  Telematic Internetworking Application (TIAS)
  ứng dụng nối liên mạng viễn tin
  Telephone Application Program Interface (TAPI)
  giao diện chương trình ứng dụng của máy điện thoại
  Telephony Application Programming Interface (TAPI)
  giao diện lập trình ứng dụng điện thoại
  text processing application
  ứng dụng xử lý văn bản
  Time Slot Sequence Application Part (TSSAP)
  phần ứng dụng chuỗi - khe thời gian
  TPT Application Entity (TPTAE)
  Thực thể ứng dụng TPT
  transaction capabilities application part
  bên ứng dụng khả năng giao dịch
  Transaction Capabilities Application Part (TCAP)
  phần ứng dụng các khả năng giao dịch
  ultracold application
  sự ứng dụng siêu lạnh
  ultracold application
  ứng dụng siêu sạch
  Unrecoverable Application Error (UAE)
  lỗi ứng dụng không thể khắc phục
  Unsequenced Application (UA)
  ứng dụng không theo thứ tự, không tuần tự
  user application network
  mạng ứng dụng của người dùng
  User Application Process (UAP)
  quá trình ứng dụng người sử dụng
  vertical application
  ứng dụng hẹp
  VTAM application program
  chương trình ứng dụng VTAM
  Wabi (Windowsapplication binary interface)
  giao diện nhị phân ứng dụng Windows
  WAP (WirelessApplication Protocol)
  giao thức ứng dụng không dây
  Web Application Interface (Netscape) (WAI)
  Giao diện ứng dụng Web (Netscape)
  Web Site Application Program Interface (O'Reilly) (WSAPI)
  Giao diện chương trình ứng dụng Web site (O'Reilly)
  Widows Application Server (WAS)
  Server ứng dụng Windows
  Windows application
  trình ứng dụng Windows
  windows application
  ứng dụng windows
  Windows Application Binary Interface (SunSoft) (WABI)
  Giao diện nhị phân ứng dụng Windows (SunSoft)
  Windows application binary Interface (Wabi)
  giao diện nhị phân ứng dụng Windows
  Windows Open Application Programme Interface (WOAPI)
  giao diện chương trình ứng dụng mở của Windows
  Wireless Application Protocol (WAP)
  giao thức ứng dụng vô tuyến
  Writing Tools Application Programme Interface (WTAPI)
  giao diện chương trình ứng dụng của các công cụ ghi

  Kinh tế

  đơn xin
  đơn xin việc
  application for a job
  đơn xin việc làm
  sự ứng dụng
  commercial application
  sự ứng dụng trong thương nghiệp
  sự yêu cầu
  thỉnh cầu

  Kỹ thuật chung

  Địa chất

  sự áp dụng, sự thi hành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X