• Đo lường & điều khiển

    băng rộng của hệ thống

    Giải thích EN: The difference between frequencies at which the gain of a system is 0.707 times its peak value. Giải thích VN: Sự khác nhau giữa các tấn suất tại đó sự tăng tốc của hệ thống là 0.707 lần giá trị cao nhất của nó.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X