• Xây dựng

  trụ kiểu khung

  Kỹ thuật chung

  mố kiểu khung

  Giải thích EN: The transverse framework of a trestle structure; used to carry lateral as well as vertical loads. Giải thích VN: Một khung ngang của một cấu trúc giàn khung; được dùng để mang các tải trọng bên cũng như tải trọng dọc.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X