• /twaɪs/

  Thông dụng

  Phó từ

  Hai lần
  twice two is four
  hai lần hai là bốn
  I have read this book twice
  tôi đã đọc quyển sách này hai lần
  Gấp hai, gấp đôi
  I want twice as much (many)
  tôi cần gấp hai thế này
  to think twice about doing something
  suy nghĩ chín chắn khi làm gì
  not to think twice about
  không nghĩ nhiều về, không để tâm lắm đến, quên ngay
  twice over
  không chỉ có một lần mà hai

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  gấp đôi, hai lần

  Kỹ thuật chung

  gấp đôi
  hai lần

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X