• Xây dựng

  dưỡng đo chân không
  thiết bị đo chân không

  Kỹ thuật chung

  đồng hồ đo chân không
  dụng cụ đo chân không
  áp kế chân không
  compound pressure-and-vacuum gauge
  áp kế chân không hỗn hợp
  ionization vacuum gauge
  áp kế chân không iôn hóa
  ionization vacuum gauge
  áp kế chân không nhiệt iôn
  pirani vacuum gauge
  áp kế chân không pirani
  thermionic vacuum gauge
  áp kế chân không iôn hóa
  thermionic vacuum gauge
  áp kế chân không nhiệt iôn
  máy đo chân không

  Giải thích EN: An instrument that indicates the absolute gas pressure in a vacuum system. Giải thích VN: Một dụng cụ chỉ ra áp suất khí tuyệt đối trong một hệ chân không.

  ionization type vacuum gauge
  máy đo chân không kiểu ion hóa
  Knudsen vacuum gauge
  máy đo chân không Knudsen
  radiation vacuum gauge
  máy đo chân không bức xạ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X