• Danh từ giống cái

  écuelle en faïence
  cái tô bằng sành
  Une écuelle de soupe
  một tô cháo
  écuelle d'eau
  (thực vật học) rau má mơ
  être propre comme une écuelle; être propre comme une écuelle de chat
  sạch như li như la
  manger à la même écuelle
  ăn một mâm nằm một chiếu; cùng chia sẻ quyền lợi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X