• Ngoại động từ

  Ăn
  Manger du riz
  ăn cơm
  Poêle qui mange beaucoup de charbon
  lò ăn nhiều than
  Ăn mòn, gặm
  La rouille mange le fer
  gỉ ăn mòn sắt
  Ăn hết, xài hết
  Manger son capital
  ăn hết vốn
  Che lấp
  Cheveux qui mangent le front
  tóc che lấp trán
  bête à manger du foin
  ngu đần tột bậc
  il y a à boire et à manger
  có phần lợi cũng có phần hại
  manger à tous les râteliers
  kiếm lợi ở mọi chỗ
  manger comme quatre
  ăn gấp năm gấp mười
  manger de caresses
  hôn lấy hôn để
  manger de la prison
  bị giam
  manger de la vache enragée
  thiếu thốn gay go
  manger des yeux
  nhìn hau háu
  manger la consigne
  (thân mật) quên quân lệnh
  manger le morceau
  (thông tục) thú tội; lộ bí mật ra; tố giác đồng đảng
  manger quelqu'un
  tức giận với ai
  manger ses mots manger les syllabes
  nói không rành rọt, nói líu nhíu
  manger son pain blanc le premier
  khởi đầu may mắn
  on en mangerait
  tốt quá, đẹp quá
  on ne vous mangera pas
  người ta có ăn thịt đâu mà sợ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X