• Danh từ giống đực

  Sự lạm dụng
  Abus de pouvoir
  sự lạm (dụng) quyền [hành [
  L'abus d'alcool
  sự uống quá nhiều rượu
  Sự sai lầm
  C'est un abus de croire aux colonialistes
  tin vào bọn thực dân là một sự sai lầm.
  ( số nhiều) thói những lạm
  Les abus des mandarins
  thói nhũng lạm của bọn quan lại
  il y a de l'abus
  quá rồi đấy!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X