• Danh từ giống đực

  Việc bất trắc, biến cố, tai biến
  Les accidents de la vie
  những bất trắc trong cuộc sống
  Accident neurologique
  (y học) tai biến thần kinh
  Tai nạn
  Accident du travail
  tai nạn lao động
  Un accident de la circulation
  tai nạn giao thông
  Chỗ lồi lõm, chỗ mấp mô
  Les accidents the terrain
  những chỗ lồi lõm của mặt đất
  (triết học) cái phụ
  par accident
  bất ngờ, ngẫu nhiên
  Découverte par accident
  �� phát kiến ngẫu nhiên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X