• Ngoại động từ

  (y học) cắt cụt
  Amputer un bras à qqn
  cắt cụt (cưa) một cánh tay của ai
  Amputer qqn de la jambe
  cắt cụt (cưa) chân của ai
  Cắt xén
  Amputer un article de journal
  cắt xén một bài báo
  La pièce a été amputée de plusieurs scènes
  vở tuồng bị cắt bớt nhiều cảnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X