• Danh từ giống đực

  Khoản, điều khoản
  Les articles de la Déclaration des droits de l'homme
  những điều khoản của Tuyên ngôn nhân quyền
  Article de foi
  (tôn giáo) tín điều
  Mục; điểm
  Bài (báo)
  Insérer un article de fond dans un journal
  đăng bài xã luận trong một tờ báo
  Mặt hàng, hàng
  Articles de consommation courante
  mặt hàng thông dụng
  Articles d'exportation
  hàng xuất khẩu
  Articles de luxe
  hàng xa xỉ, xa xỉ phẩm
  Articles de bureau
  văn phòng phẩm
  Articles ménagers
  hàng gia dụng
  (sinh vật học) đốt, khớp, khúc
  (ngôn ngữ học) mạo từ
  Article défini indéfini
  mạo từ xác định/bất định
  à l'article de la mort
  lúc lâm chung
  prendre qqch pour article de foi
  tin chắc điều gì
  faire l'article
  (thân mật) khoe ầm ĩ (về cái gì)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X