• Ngoại động từ

  Cho phép
  Autoriser quelqu'un à faire quelque chose
  cho phép ai làm việc gì
  Autoriser une réunion
  cho phép hội họp
  Tạo cớ cho
  La dissimulation autorise la défiance
  sự giả dối tạo cớ cho người ta ngờ vực
  (từ cũ, nghĩa cũ) ban quyền hành cho
  Le chef de l'Etat autorise les ambassadeurs
  quốc trưởng ban quyền hành cho các vị đại sứ
  Phản nghĩa Défendre, empêcher, interdire, prohiber, proscrire

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X