• Tính từ

  Nào, nào đó
  Quelques raisons qu'il donne il sera puni
  nó viện lý lẽ nào ra đi nữa thì cũng vẫn bị phạt
  Quelque personne lui aura dit cela
  người nào đó đã nói với nó điều ấy
  Một ít, một vài, một số
  Il avait quelque savoir
  nó có một ít kiến thức
  Pendant quelque temps
  trong một (ít) thời gian
  Quelques personnes pensent que
  một số người nghĩ rằng
  quelque chose chose
  chose
  quelque part part
  part
  quelque peu peu
  peu

  Phó từ

  Khoảng chừng
  Il y a quelque cinquante ans
  khoảng chừng năm mươi năm trước đây
  (cho dù)... đến mấy
  Quelque habile qu'ils soient
  cho dù chúng nó có khôn khéo đến mấy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X