• Danh từ giống cái

  Séparation des éléments d'un mélange+ sự tách các yếu tố của một hỗn hợp
  Séparation de pouvoirs
  sự phân quyền
  Le jour de la séparation
  ngày biệt ly
  Sự chia rẽ; sự chia ly
  Séparation entre deux amis
  sự chia rẽ giữa hai người bạn
  Tấm cách, vật ngăn; khoảng cách biệt
  Enlever la séparation entre deux terrains
  bỏ vật ngăn giữa hai đám đất
  séparation de corps
  sự biệt cư (giữa hai vợ chồng)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X