• Danh từ giống đực

  Nút
  tampon de bois
  nút gỗ
  Chốt đóng đinh (miếng gỗ đóng vào tường để đóng đinh lên trên)
  Nắp
  Tampon d'égout
  nắp cống
  Nùi (để đánh véc ni, xoa sơn)
  Vernir une armoire au tampon
  đánh véc ni cái tủ bằng nùi
  (y học) nút gạc
  Tấm đệm, chất đệm
  Tampon de wagon
  tấm đệm toa xe lửa
  Etat tampon
  nước đệm
  Zone tampon
  vùng đệm
  Solution tampon
  dung dịch đệm
  Con dấu
  Apposer le tampon sur une lettre
  đóng dấu vào thư
  Le tampon de la poste
  dấu bưu điện
  (từ cũ; nghĩa cũ) mũ cát két bẹt
  (từ cũ; nghĩa cũ) lính hầu
  en tampon
  vo viên lại
  tampon buvard
  bàn thấm
  tampon encreur
  hộp mực dấu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X