• Giới từ

  (chỉ vị trí ở trên, sự tác động lên bề mặt) lên, trên, lên trên
  Monter sur le toit
  trèo lên mái nhà
  Les nuages sont sur nos têtes
  mây ở trên đầu chúng ta
  L'affiche est collée sur le mur
  tờ áp phích được dán lên tường
  Graver sur bois
  khắc lên gỗ
  (chỉ đối tượng tác động) đến, đối với..
  Avoir de l'influence sur
  có ảnh hưởng đến
  Voir du prestige sur
  có ảnh hưởng đến uy tín đối với
  (chỉ đối tượng nói đến) về
  Discuter sur un problème
  thảo luận về một vấn đề
  Ecrire sur un sujet
  viết về một vấn đề
  (chỉ hướng) vào, ra, sang
  Marcher sur Paris
  tiến vào thành Pa-ri
  Maison qui a ses fenêtres sur la rue
  nhà có cửa sổ trổ ra phố
  Tirer sur la gauche
  kéo sang bên trái
  (chỉ thời gian) lúc, vào lúc, vào khoảng
  Elle rentre sur le tard
  bà ta về vào lúc khuya
  Sur le coup de onze heures
  vào khoảng mười một giờ
  (chỉ tương lai gần) sắp gần
  Il est sur son départ
  ông ta sắp ra đi
  Elle va sur ses quinze ans
  cô ta sắp mười lăm tuổi
  (chỉ tỷ lệ) trong, trong số, trên
  Un cas sur cent
  một trong một trăm trường hợp
  Sur onze hommes il n'en reste que cinq
  trong số mười một người chỉ còn lại có năm
  Il a points sur
  nó được 28 điểm trên 30
  (chỉ căn cứ) theo, dựa vào, trên cơ sở, căn cứ vào
  il l'a [[re�u]] sur ma recommandation
  ông ta đã tiếp nó theo sự giới thiệu của tôi
  Sur sa bonne mine on lui a prêté de l'argent
  căn cứ vào vẻ mặt đàng hoàng của nó, người ta đã cho nó vay tiền
  (chỉ cách thức) với
  Parler sur ce ton
  nói với giọng ấy
  (chỉ tình trạng; chỉ sự rút ra, trích ra) ở
  Se tenir sur la défensive
  đứng ở thế thủ
  Retenir sur le salaire
  khấu ở tiền lương
  Prendre sur son capital
  lấy ở tiền vốn ra
  (chỉ ưu thế) hơn
  Prendre l'avantage sur quelqu'un
  có lợi thế hơn ai
  (chỉ sự liên tiếp, sự lặp lại) hết.. đến
  écrire lettres sur lettres
  viết hết thư này đến thư khác
  sur ce ce
  ce
  sur l'heure heure
  heure
  sur terre sur la terre
  trên đời này

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X