• Danh từ giống đực

  Người bán
  Le vendeur et l'acheteur
  người bán và người mua, bên bán và bên mua
  Người bán hàng
  Vendeur ambulant
  người bán hàng rong
  Vendeur de grand magasin
  người bán hàng ở cửa hàng lớn
  Phản nghĩa Acheteur, acquéreur, client, importateur.

  Tính từ

  Muốn bán
  Il est vendeur d'un terrain
  anh ta muốn bán một miếng đất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X