• Danh từ giống cái

  Sự bán, việc bán
  Vente d'une maison
  việc bán một ngôi nhà
  Marchandise de bonne vente
  hàng bán chạy
  Vente au comptant
  sự bán lấy tiền mặt
  Vente au crédit
  sự bán chịu
  Vente à tempérament
  sự bán cho trả góp
  Vente aux enchères
  sự bán đấu giá

  Phản nghĩa Acquisition, achat.

  Khoảnh rừng mới đốn cây
  Asseoir les ventes
  đánh dấu cây sẽ đốn (để bán)
  Jeune vente
  khoảnh rừng mới mọc lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X