• Danh từ giống đực

  Sự cho vay, tín dụng; khoản cho vay
  Etablissement de crédit
  cơ quan tín dụng
  Crédit à long terme
  khoản cho vay dài hạn
  (cơ quan) tín dụng
  Crédit foncier
  tín dụng ruộng đất
  Thời hạn thanh toán, thời hạn trả nợ
  Avoir deux mois de crédit
  có thời hạn hai tháng để trả nợ
  (kế toán) bên có
  (kinh tế) tài chánh kinh phí
  Demander des crédits pour la construction d'une école
  xin kinh phí xây trường học
  (nghĩa bóng) tín nhiệm; uy tín
  Auteur qui trouve crédit auprès du public
  tác giả có tín nhiệm đối với công chúng
  Avoir un crédit personnel
  có uy tín cá nhân
  accorder crédit accorder du crédit
  tín nhiệm, tin tưởng, tin
  à crédit
  chịu
  Acheter à crédit
  mua chịu
  Vendre à crédit
  bán chịu
  Avancer quelque chose à crédit
  đưa ra điều gì không chứng cứ
  avoir crédit en banque
  có tiền gửi ngân hàng
  avoir (trouver) crédit
  có chỗ vay
  crédit municipal
  (từ cũ, nghĩa cũ) sở cầm đồ, hiệu vạn bảo
  donner crédit à
  làm cho người ta tin
  être en crédit
  có uy tín, có thế lực
  faire crédit à quelqu'un
  cho ai có thời gian thử thách
  lettre de crédit
  thư tín dụng
  mettre qqn en crédit
  gây uy tín cho, làm cho người ta tin (ai)
  prendre à crédit un pain dans la fournée
  (thông tục) ăn nằm trước khi cưới; có chửa trước khi cưới
  prêter son crédit
  bảo đảm cho

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X