• Thông dụng

  Động từ

  To force; to conpel
  ép ai làm việc
  To force someone to do something
  To press; to extract by pressing
  ép quả chanh
  To press a lemon

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cast (vs)

  Giải thích VN: dụ như ép từ kiểu dữ liệu số ra kiểu dữ liệu chuỗi...

  clamp
  coerce
  compact
  compress
  crush
  extrude
  jam
  mask
  press
  press in
  push
  squeeze
  squeeze out
  wring

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  crush
  crushed
  press
  spew
  squash
  stuff

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X