• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  ashlar
  block ice
  máy nâng (nước) đá khối
  block ice elevator
  máy nâng nước đá khối
  block ice elevator
  máy sản xuất nước đá khối
  block ice generator
  máy sản xuất nước đá khối
  block ice maker
  máy sản xuất nước đá khối
  block ice-making apparatus
  nhà máy (nước) đá khối
  block ice factory
  nhà máy nước đá khối
  block ice factory
  phòng bảo quản (nước) đá khối
  block ice storage room
  phòng bảo quản nước đá khối
  block ice storage room
  trạm (sản xuất) (nước) đá khối
  block ice (making) plant
  trạm (sản xuất) nước đá khối
  block ice (making) plant
  trạm sản xuất (nước) đá khối nhanh
  rapid block ice plant
  blocks
  dimension stone
  ice block
  lumps
  massive rock
  piece stone

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X