• Thông dụng

  Suddenly, unexpectedly, out of the blue.
  Tin đến đột ngột
  The news came unexpectedly.
  Anh ta thay đổi ý kiến đột ngột
  His change of mind came out of the blue.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  abrupt
  lớp chuyển tiếp đột ngột
  abrupt junction
  những thay đổi đột ngột
  abrupt changes
  sự thay đổi đột ngột mặt cắt
  abrupt change of cross-section
  sharp
  chỗ ngoặt đột ngột
  sharp turn
  suddenly
  tải trọng tác dụng đột ngột
  suddenly applied load

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X