• Thông dụng

  Danh từ

  Seat, place, room, space, point, extent
  nhường chỗ cho các cụ già phụ nữ
  to yield our seats to elderly people and ladies
  hàng hoá chiếm nhiều chỗ
  the goods occupied much room
  còn chỗ bỏ không
  there is still empty space
  chỗ yếu chỗ mạnh của phong trào
  the strong points and the weak points of the movement
  theo chỗ chúng tôi biết
  to the extent of our knowledge, as far as we know
  từ chỗ không biết đến chỗ biết
  from the point of ignorance to the point of knowledge, from ignorance (of something) to (its) knowledge
  đưa nông dân từ chỗ nghèo nàn lạc hậu đến chỗ ấm no văn minh
  to take the peasantry from (the point of) poverty and backwardness to (that of) adequate food and clothing and civilization
  (denoting a given relationship)
  anh ta với tôi chỗ con
  he and I are relations
  chỗ bạn tôi xin nói thật
  between friends, I wish to speak frankly

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X