• Thông dụng

  Động từ
  to bear; to embroider

  Danh từ

  Belt
  bạc đai vàng
  A silver hat and a gold belt
  Band; hoop
  đai trống
  a tomtom hoop

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  age
  era equivalent

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  band
  bandage
  bander
  belt
  brake band
  casing
  collar
  collet
  ear
  fascia
  ferrule
  girdle
  hood
  hook
  hoop
  hooping
  ring
  shackle
  shrouding
  stirrup
  strap
  strip
  tie member
  webbing
  yoke
  zone
  center
  long
  office
  podium

  Giải thích VN: Một nền hoặc bục trên đó một công trình được xây [[cất. ]]

  Giải thích EN: A base or platform upon which a building rests.

  post
  stage
  station
  tower
  disjunctive proposition
  elutriate elongation

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  strap
  ring
  elutriate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X