• Thông dụng

  Động từ

  To revolutionize
  cách mạng hoá tưởng
  to revolutionize ideology, to revolutionize one's thinking
  cuộc chiến đấu quyết liệt thúc đẩy quá trình cách mạng hoá quần chúng
  the fierce fighting speeded up the revolutionization of the masses

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X