• Thông dụng

  Danh từ

  War
  nhảy vào vòng chiến
  to take part in the war, to become a belligerent to enter the fray
  âm mưu gây chiến của đế quốc
  the warmongering plot of the imperialists
  từ thời chiến chuyển sang thời bình
  to switch from war time to peace time
  ngựa chiến
  a war-horse
  tàu chiến
  a warship
  Tính từ
  Bully, clinking

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X