• Thông dụng

  Danh từ

  Royal edict-like announcement
  Nguyễn Trãi viết bài cáo bình Ngô
  Nguyen Trai wrote the edict-like announcement about the defeat of the feudal Chinese invaders
  Fox
  cáo bắt
  foxes catch fowls
  bọn thựcdân cáo già
  the foxy colonialists
  mèo già hoá cáo
  at length the cat turns fox; no man is his craft's master first day; use makes mastery; practice makes perfect
  Động từ
  To submit (to mandarin)
  To pretext, to invoke as excuse

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X