• Thông dụng

  Động từ

  To choke, to block, to strangle
  chẹt cổ
  to choke the throat, to strangle
  chẹt lối đi
  to block the way
  đế quốc bóp chẹt công nghiệp của nước thuộc địa
  imperialism strangled the industry of colonial countries
  To run over
  ô chẹt người
  a car ran over a person
  Như bắt chẹt

  Tính từ

  Close-fitting
  quần chẹt ống
  close-fitting trousers

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X