• Thông dụng

  Tính từ

  Secret; private
  hội kín
  secret society
  Tight
  đóng kín
  to close tight

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  blind
  blind wall building
  bottletight
  cap nut
  close
  closed
  dense
  dumb
  enclosed
  hermetic

  Giải thích VN: Làm kín hơi …bằng phương pháp nấu [[chảy. ]]

  Giải thích EN: Made airtight, e.g., by fusion or scaling.

  hermetic (al)
  impermeable
  leak-free
  leakless
  leak-proof
  leak-tight
  locked
  proof
  sealed
  sealing
  shut
  sound
  tight
  windproof

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X