• Thông dụng

  Danh từ.
  way; direction
  Danh từ
  way; means; method.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  direction
  ăng ten tìm phương
  direction finder antenna
  ăng ten tìm phương tuyến
  radio direction finding antenna
  bản làm việc trên hai phương
  plate spanning in two direction
  bản làm việc trên một phương
  plate spanning in one direction
  biến chỉ phương
  direction variable
  bộ tìm phương Adcock
  Adcock direction finder
  bộ tìm phương tuyến
  radio direction finder
  cosin chỉ phương
  direction cosine
  góc chỉ phương
  direction angle
  hệ số chỉ phương
  direction coefficient
  khung bộ tìm phương vị tương đối
  radio direction finder frame
  máy thu tìm phương
  direction-finding receiver (DFreceiver)
  máy tìm phương
  direction finder
  máy tìm phương
  radio direction finder
  máy tìm phương dùng tia catot
  cathode-ray direction finder
  máy tìm phương tuyến
  radio direction finder
  máy tuyến định vị (tầm phương)
  radio direction finder (RDF)
  môn tìm phương tuyến
  radio direction-finding
  nhà đặt theo phương kinh tuyến
  meridional direction residential building
  phương chiếu
  direction of projection
  phương chiếu
  direction projection
  phương chính
  principal direction
  phương cong chính
  principal direction of curvature
  phương của lực
  force direction
  phương của lực
  direction (offorces)
  phương của trường
  field direction
  phương của vỉa
  direction of strata
  phương của đường đáy
  direction of base
  phương góc lệch từ
  direction of the angle of deviation
  phương hướng của lực
  force direction
  phương hướng sai lạc
  direction (ofan error)
  phương liên hợp
  conjugate direction
  phương lộ
  exposed direction
  phương ngoại lệ
  exceptional direction
  phương phân cực
  direction of polarization
  phương pháp biến dạng góc
  slope direction method
  phương pháp chuyển vị
  slope direction method
  phương pháp hướng thay phiên
  alternating direction method
  phương pháp tìm phương hướng
  direction finding method
  phương pháp tuyến
  normal direction
  phương thoái
  direction of recession
  phương tiệm cận
  asymptotic direction
  phương ưu tiên
  preferred direction
  phương vận tốc
  speed direction
  phương vỉa
  direction of strata
  phương hạn
  direction of recession
  phương đặc trưng
  characteristic direction
  sai số định phương
  error of direction
  số chỉ phương
  direction number
  sự tìm phương
  direction finding
  sự tìm phương tuyến (RDF)
  radio direction finding
  tham số chỉ phương
  direction parameter
  thành phần chỉ phương
  direction completion
  thông số chỉ phương
  direction parameter
  trạm tìm phương tuyến
  radio direction-finding station
  tương quan (theo) phương phân cực
  polarization-direction correlation
  tỷ số chỉ phương
  direction ratio
  đài tìm phương tuyến
  radio direction finding station
  đường phương
  line of direction
  đường phương của vỉa
  direction of strain
  sense
  trend
  phương chung (của đất đá)
  general trend
  phương kiến tạo
  tectonic trend
  phương trung bình
  average trend
  phương đứt gãy
  trend of a fault
  city zone
  district
  nhà nồi hơi địa phương
  district boiler house
  đường địa phương
  district road
  quarter
  ward
  điều khiển (theo phương pháp) Ward-Leonard
  Ward-Leonard control

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  combine
  guild
  chủ nghĩa hội phường hội
  guild socialism
  phường hội công nghiệp
  industrial guild
  phường hội thủ công nghiệp
  craft guild
  quarter
  phương pháp lên men làm bột nhào
  quarter-sponge method
  ring
  phương pháp mổ gia súc
  dressing ring system

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X