• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  check character
  tự kiểm tra dọc
  longitudinal check character (LCC)
  tự kiểm tra
  redundancy check character
  tự kiểm tra khối
  BCC (blockcheck character)
  tự kiểm tra khối
  block check character (BCC)
  tự kiểm tra khối ([[]] BISYNC)
  Block Check Character (BISYNC) (BCC)
  tự kiểm tra khối trung gian
  intermediate block check character
  tự kiểm tra tính dọc
  longitudinal redundancy check character
  tự kiểm tra tính tuần hoàn
  CRC character (thecyclic redundancy check character)
  tự kiểm tra tính tuần hoàn
  cyclic redundancy check character (CRCcharacter)
  tự kiểm tra tính vòng
  cyclic redundancy check character (CRCcharacter)
  tự kiểm tra tính vùng
  CRC character (thecyclic redundancy check character)
  tự kiểm tra độ thừa chu kỳ
  Cyclic Redundancy Check Character (CRCC)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X