• Thông dụng

  Gnoseology.$nhận thực
  Certify.
  Nhận thực ai người của quan
  To certify that someone is a member of one's office staff.
  Nhận thực chữ
  To certify a signature.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X