• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  indeterminate truss

  Giải thích VN: kèo được kết cấu với số lượng thanh kèo nhiều [[hơn. ]]

  Giải thích EN: A structural truss with an excess number of members or redundant members.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X