• Souhaiter; complimenter; féliciter; congratuler
  Chúc mừng năm mới
  souhaiter la bonne année
  Chúc mừng một học sinh thi đỗ
  complimenter un élève pour son succès à un examen
  Chúc mừng ai kết hôn
  féliciter quelqu'un de son mariage
  Họ chúc mừng nhau
  ils se sont congratulés

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X