• Histoire; affaire; fait; événement; chose
  Kể chuyện
  raconter des histoires
  Đó chuyện khác
  c'est une autre histoire
  Một chuyện khó
  une affaire difficile
  Gỡ xong chuyện
  se tirer d'affaire
  Một chuyện dị
  un fait singulier
  Đó một chuyện khác thường
  un événement extraordinaire
  Chuyện không tin được
  chose incroyable
  Dame!
  Chuyện ! phải bênh em chứ !
  dame ! il doit défendre son frère à lui

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X