• Ticket; bulletin; bon
  Phiếu phân phối
  ticket de rationnement
  Phiếu gởi hàng
  bulletin d'expédition
  Phiếu công trái
  bon d'emprut
  Bulletin de vote; vote
  Kiểm phiếu
  compter les votes
  Hòm phiếu
  urne de vote
  Fiche
  Phiếu thư viện
  fiche de bibliothèque
  hộp phiếu tủ phiếu
  fichier
  Blanchir (de la soie)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X