• Biens privés.
  Đem sản ra làm việc công ích
  engager ses biens privés dans une oeuvre d'utilité publique.
  Bourgeois.
  Giai cấp sản
  classe bourgeoise.
  Capitaliste.
  Bourgeoisie.
  sản dân tộc
  bourgeoisie nationale.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X