• Concentrer ; rassembler.
  Tập trung lực lượng
  rassembler des forces
  Tập trung sự chú ý
  concentrer son attention.
  Remembrer.
  Tập trung ruộng đất
  remembrer des terres.
  De concentration.
  Trại tập trung
  camp de concentration.
  Convergent.
  Cố gắng tập trung
  efforts convergents
  Hỏa lực tập trung
  feux convergents.
  Centralisme.
  Tập trung dân chủ
  centralisme démoncratique
  Tập trung quan liêu
  centralisme bureaucratique.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X