• Subir des pertes; subir des dommages; subir des avaries
  Quân địch tổn thất nặng nề
  l'ennemi subit de lourdes pertes
  Perte; dommage; avarie
  một tổn thất lớn
  une grosse perte
  tổn thất vật chất
  dommage matériel
  tổn thất do nước mặn
  avaries occasionées par l'eau de mer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X