• Écrire
  Viết một từ
  écrire un mot
  Viết một tác phẩm
  écrire un ouvrage
  Viết một bài báo
  écrire un article de journal
  Viết thư
  écrire une lettre
  Tập viết
  apprendre à écrire
  Viết về một đề tài
  écrire sur un sujet
  Viết vội bức thư
  écrire à la hâte une lettre; griffonner une lettre
  Viết thảo
  écrire en caractères cursifs
  (tiếng địa phương) như bút (xem cây viết, viết chì...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X