• Search for contributions 
   

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 50) (Older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  • 04:43, ngày 7 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Div(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 04:39, ngày 7 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Diurnally(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 04:06, ngày 24 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Discongruity(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 04:05, ngày 24 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Discongruity(Sự mâu thuẩn; sự không thích hợp; sự không nhất trí - đóng góp từ Discongruity tại CĐ Kinhte)
  • 15:41, ngày 23 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Disbound(Thoát khỏi sự ràng buột)
  • 15:41, ngày 23 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Disbound(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:38, ngày 22 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Crystalize(New page: =====/'''<font color="red">’kristəlaiz </font>'''/===== ==Thông dụng== ===Động từ=== =====làm sáng tỏ; làm rõ ràng===== Category:Thông dụng)
  • 06:25, ngày 22 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Out of hand(đóng góp từ Out of hand tại CĐ Kinhte)
  • 03:54, ngày 20 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Dirty old man((từ lóng) lão ghê tởm - đóng góp từ Dirty old man tại CĐ Kinhte)
  • 17:14, ngày 18 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) To break down(Thành Ngữ)
  • 07:45, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Bind(nội động từ)
  • 08:19, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Developmental(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:02, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Ice-bag(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:01, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Ice-blue(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:00, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Oath-breaking(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:59, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Oath-breaker(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:58, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Oaten(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:57, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Oast-house(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:56, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Oast(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:54, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Oasis(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:54, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Oases(Thông dụng)
  • 15:53, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Oases(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:52, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Oasal(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:51, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Oas(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:49, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Oary(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:49, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Icbm(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:36, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Detrimentally(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:33, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Detrimental(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:08, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Detriment(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:02, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Detrainment(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:21, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Detraction(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:13, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Detract(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:04, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Detoxify(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:51, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Detoxication(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:46, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Detoxicate(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:42, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Zeism(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:35, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Detoxicant(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:22, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Detour(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:40, ngày 3 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Falkland Islands
  • 15:34, ngày 3 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Georgia(mới nhất)
  • 07:41, ngày 3 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Ulerythema(/'''<font color="red">ju:leəriθi:ma:</font>'''/)
  • 04:12, ngày 3 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Xerography(đóng góp từ Xerography tại CĐ Kinhte)
  • 04:09, ngày 3 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Xerography(Undo revision 428232 by TDT (Talk)đóng góp từ Xerography tại CĐ Kinhte)
  • 04:09, ngày 3 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Xerography(đóng góp từ Xerography tại CĐ Kinhte)
  • 03:56, ngày 3 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Determinable(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:48, ngày 3 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Deterrence(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:46, ngày 3 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Determent(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:44, ngày 3 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Deteriorative(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:39, ngày 3 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Deterioration(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:33, ngày 3 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Deteriorate(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 50) (Older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X