• /'detrimənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thiệt hại, sự tổn hại, sự phương hại
  to the detriment of
  có hại cho, phương hại đến
  such riots are to the detriment of the national security
  những cuộc bạo loạn như thế có hại cho nền an ninh quốc gia
  without detriment to
  vô hại cho, không phương hại đến

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  phương hại

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X