• Đo lường & điều khiển

    hệ số sai lệch gia tốc

    Giải thích EN: The ratio of the acceleration of a controlled variable of a servomechanismto the actuating error, provided the actuating error is constant. Giải thích VN: Tỷ lệ gia tốc của biến điều khiển của cơ cấu phụ đến lỗi chấp hành, cho ra kết quả lỗi chấp hành là hằng số.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X